اسامی شرکت کنندگان این هفته چالش عکاسی با موضوع نقطه - خط - سطح در عکاسی 

فاطمه جمالی 

فاطمه هادیان 

سمیه نظری 

شیرین شیخ

مهسا سادات نجفی

رقیه وفادار

زهرا نظری


عکس برتر این هفته تعلق گرفت به خانم سمیه نظری از عکاسان خوب شهر قهدریجان  - با تشکر ویژه از استاد . از شهر قهدریجان که این هفته در خدمتشان بودیم برای ارزیابی عکس ها