روزنه دیاف بسته


عدد ایزو بالا 


سرعت شاتر پایین