دریافت
عنوان: جلسه دوم تصویر برداری مقدماتی - سرعت شاتر و تاثیرات آن در عکاسی
حجم: 7.24 مگابایت
توضیحات: جلسه دوم تصویر برداری مقدماتی - سرعت شاتر و تاثیرات آن در عکاسی


دریافت
عنوان: جلسه دوم تصویر برداری مقدماتی - سرعت شاتر و تاثیرات آن در عکاسی
حجم: 71.9 مگابایت
توضیحات: جلسه دوم تصویر برداری مقدماتی - سرعت شاتر و تاثیرات آن در عکاسی